Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 2, 2016

Մեր գործն է՝ սովորել ու սովորել, ձգտել կուտակել հնարավորին չափ շատ գիտելիքներ, որովհետև հասարակական լուրջ հոսանքներն այնտեղ են, որտեղ գիտելիքներն են, և ապագա մարդկության երջանկությունը միայն գիտելիքներում է:

Ա. Պ. Չեխով